Privacy policy

Wij hechten belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website (www.malysse.be) bezoekt, in contact treedt met ons of onze bedrijfsgebouwen bezoekt.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van jouw persoonsgegevens zijn de volgende vennootschappen:

Malysse nv
Bissegemsestraat 74
8501 Kortrijk
Ondernemingsnummer: 0454.026.118

Malysse Villers-le-Bouillet sa
Rue de la Métallurgie 42
4530 Villers-le-Bouillet
Ondernemingsnummer: 0462.035.744

Vlietra nv
Zonnekestraat 13
8501 Kortrijk
Ondernemingsnummer: 0416.561.154

Aktemon nv
Bissegemsestraat 74
8501 Kortrijk
Ondernemingsnummer : 0406.050.017

hierna aangeduid als ‘groep Malysse’

de groep Malysse heeft een regeling getroffen waarin de verantwoordelijkheden voor de naleving van de GDPR-regels werden vastgelegd.

Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens omschreven in punt 9.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Malysse

Malysse verzamelt en verwerkt onder meer volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam en adres);
 • Persoonlijke gegevens (bedrijf, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid (BTW-nummer)
 • Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer)
 • Camerabeelden
 • Academische curriculum (CV, motivatiebrief, vorige werkgever, gevolgde opleidingen…)

3. Waarom verwerkt Malysse uw persoonsgegevens?

Malysse verwerkt persoonsgegevens van klanten, leveranciers en sollicitanten voor de volgende doeleinden:

 • Klantenbeheer
 • Leveranciersbeheer
 • Facturatie en boekhouding
 • Communicatie
 • Camerabewaking
 • Rekrutering

Deze verwerkingen zijn steeds gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

5. Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij verkopen uw gegevens nooit door en gebruiken deze enkel voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Wanneer wij beroep doen op derde partijen om uw gegevens te verwerken dan zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens.

6. Geven wij uw gegevens door aan derde landen?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.

8. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over verschillende rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals vermeld onder punt 9.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

1. Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens Malysse van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of uw gegevens wijzigen.

2. Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door Malysse bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

3. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wanneer uw persoonsgegevens voor direct marketing worden verwerkt kan u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwering via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

5. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Malysse gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

6. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Malysse.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

9. Contact

Indien u nog vragen heeft over onze Privacyverklaring dan kunt u ons op volgende wijze contacteren:

- Per e-mail: privacy@malysse.be
- Per post: Bissegemsestraat 74, 8501 Kortrijk
- Telefonisch: 056/36.11.11


10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.malysse.be. 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 20 december 2018.

vestigingen

Malysse

Bissegemsestraat 74
B-8501 Heule-Kortrijk
T +32 (0)56 36 11 11
F +32 (0)56 35 89 32

Plant manager

Steven Vandenbroucke
Sofie Deroose

Malysse Residential

Bissegemsestraat 85
B-8501 Heule-Kortrijk
T +32 (0)56 36 11 20
F +32 (0)56 36 11 10

Plant manager

Darien Lacluyse
Els Menu

Malysse

Diebeke 10
B-9506 Geraardsbergen
T +32 (0)54 41 25 18
F +32 (0)54 41 30 04

Plant manager

Walter Van Der Eecken
Carine Demunyck

Malysse

Gaston Geenslaan 25
B-3200 Aarschot
T +32 (0)16 56 81 01
F +32 (0)16 56 66 42

Plant manager

Marcia Sempels
  

Malysse Villers-le-Bouillet

Rue de la Métallurgie 42
B-4530 Villers-le-Bouillet
T +32 (0)4 259 99 20
F +32 (0)4 259 45 54

Plant manager

Maryline Thiry